Sobota 20 lipca 2019 r. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Cennik biletów
Regulamin
Zdjęcia autobusów
Kontakt

Żory
Czerwionka Leszczyny


Wodzisław śląski

Sprzedaż autobusów Ogłoszenia

Wyślij zapytanie

Zapytaj online
Firma V-BUS: Komunikacja Miejska-Żory - Czerwionka - Leszczyny - Wodzisław
Regulamin przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej przewoźników działających na zlecenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.
(Uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Nr. XXVI/94/98 z dnia 08.12.1998 r.)

$1. 1. Przez określenie "przewoźnik" rozumieć należy komunalny lub inny podmiot komunikacyjny wykonujący usługę przewozu osób i bagażu w publicznej komunikacji miejskiej, działający na zlecenie MZK.
2. Przez określenie "pojazd" rozumieć należy autobusy lub mikrobusy przewoźników.

$2. 1. Pasaźerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i kontrolerzy obowiązani są do przestregania niniejszych zasad porządkowych.
2. Personel nadzoru ruchu obowiązany jest w czasie pełnienia obowiząków służbowych nosić identyfikator służbowy i okazywać go pasażerom na żądanie.

$3. 1. Pasaźer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia.
2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasaźera za szkody na wskutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przeczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

$4. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
3. Obsługa pojazdu po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązana jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

$5. 1. Pasaźer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.
2. Sygnał odjazdu pojazdów z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wsiadające opuściły pojazd.
3. W pojazdach wyposaźonych w automatyczne urządzenia do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi.

$6. 1. Pasaźerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
2. Pasaźer, który zajmie miejsca z napisem lub symbolem "dla inwalidy" lub "dla osoby z dzieckiem w ręku" itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w przypadku zgłoszenia się osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone.
3. Pasaźerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliźu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
4. Pasaźer, który doznał obraźeń cielesnych lub szkody materialnej w czasie jazdy pojazdem, zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu obsłudze pojazdu.

$7. 1. Po wejściu do pojazdu pasaźer jest obowiązany niezwłocznie i bez wezwania skasować bilety zgodnie z aktualnym cennikiem.
2. Niemoźność zakupienia biletu w pojeździe nie upowaźnia pasaźera do przejazdu bez waźnego biletu.

$8. 1. Pasaźer jest obowiązany posiadać waźny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go lub wręczać na źądanie słuźby kontrolerskiej.
2. Podczas kontroli biletów pasaźer uprawniony do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego obowiązany jest bez wezwania okazać słuźbie kontrolerskiej dokument uprawniający do ulgi.
3. Pasaźerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie.
4. Bilet zniszczony jest niewaźny nie moźna legitymować się biletem przed jego skasowaniem jako waźnym biletem uprawniającym do przejazdu.

$9. 1. Obsługa pojazdu lub kontroler moźe odmówić przewozu osób:
 • nietrzeźwych
 • które są niebezpieczne lub uciąźliwe dla innych pasaźerów
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 obowiązane sę na wezwanie obsługi opuścić pojazd bez prawa zwrotu ceny biletu.

$10. Zabronione jest:
 • otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy
 • nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu
 • wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzenie przez obsługę źe wolnych miejsc nie ma
 • zanieczyszczenie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposaźenia
 • korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe
 • palenia tytoniu
 • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju
 • wykonywanie czynności mogących narazić współpasaźerów na szkody
 • przewoźenia w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka
$11. 1. W pojazdach nie wolno przewozić:
 • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasaźerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała lub odzieźy, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd np.(ostrych narzędzi jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.)
 • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, źrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych
2. Osoby, które pełnią słuźbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną, w czasie przejazdu słuźbowego mogą mieć przy sobie broń nabitą, odpowiednio zabezpieczoną i zgłosić ten fakt kierowcy pojazdu.
3.Jeźeli istnieje uzasadnione podejrzenie, źe pasaźer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty wymienione w ust. 1 pkt 2, których przewozić nie wolno, obsługa pojazdu lub kontrolerzy obowiązana jest odmówić przewozu takiego pasaźera.
4. Szczegółowe zasady przewozu bagaźu normuje Taryfa MZK.

  wyślij wiadomość znajomemu, powiadom go o naszym serwisie

wyślij